Sluit Logo Lannoo-Hanssens
Terug naar overzicht

Winstpremie versus loonbonus

24 nov 2018
5min leestijd
Een winstpremie motiveert uw werknemers om actief bij te dragen aan de winst van uw onderneming.

 

De winstpremie kan worden toegekend als een som geld of als een percentage van het loon. 

De winstpremie moet gezien worden als een premie bovenop het loon en wordt niet toegekend ter vervanging van loon en wordt in die zin ook niet gevat door de loonnorm.

 

Er zijn twee systemen om een winstpremie in te voeren.

Systeem 1: identieke premie
Uw bedrijf kiest voor een identieke premie voor elke werknemer. Dat kan eenvoudig via een beslissing van de algemene vergadering, met gewone meerderheid.

Systeem 2: premie per werknemerscategorie
U opteert om een premie toe te kennen aan alle werknemers, waarvan de hoogte van het bedrag verschilt per categorie van werknemers. De categorieën worden bepaald op basis van objectieve criteria: anciënniteit, graad, functie weddeschaal, vergoedingsniveau of vormingsniveau. Dat kan via een ondernemings-cao of toetredingsakte. Het recht op een winstpremie stopt ook samen met de cao die de toekenning van de winstpremie regelt en zal dus geen rechten doen ontstaan voor de toekomst.

Voordelen op fiscaal en sociaal vlak :

  • Geen werkgeversbijdrage

  • 13,07% werknemersbijdrage

  • 7% belastingen voor de werknemer

  • Geen aftrekbare kost voor de werkgever (winstdeelname)

Het maximale bedrag dat als winstpremie kan worden toegekend is 30% van de bruto loonmassa van het betreffende boekjaar.

Winstpremie versus loonbonus

Sedert de invoering van de loonbonus (cao nr. 90) bestond reeds een systeem om de motivatie van de medewerkers in uw onderneming te bevorderen.
Voor de loonbonus geldt een grensbedrag van € 2.880,00 op fiscaal vlak, en een grensbedrag van € 3.313,00 voor de RSZ – indien er hogere bedragen worden toegekend, zullen daar respectievelijk belastingen en RSZ-bijdragen op verschuldigd zijn.
Zoals uit onderstaand vergelijkend voorbeeld blijkt, kan de loonbonus iets meer opleveren voor hetzelfde geld.

Anderzijds is het toekennen van een winstpremie dan weer heel wat eenvoudiger.

      LOONBONUS WINSTPREMIE
         
Kost werkgever   1.000,00 1.000,00
Sociale bijdrage WG   248,12  
Vennootschapsbel. (< 100K)   204,00
Bruto     751,88 796,00
Sociale bijdrage WN 98,27 104,04
Personenbelasting (incl. gem. bel)   52,31
Netto     653,61 639,65

 

Voor bijkomende inlichtingen betreffende de winstpremie : contacteer ons op 051/319298 of via info@lannoo-hanssens.be

Terug naar overzicht