Sluit Logo Lannoo-Hanssens
Terug naar overzicht

Wat verandert er voor uw vennootschap op 1 januari 2020

1 jan 2020
4 min
Ongeacht of uw vennootschap reeds een statutenwijziging heeft ondergaan sedert 1 mei 2019 of niet, worden een aantal bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van kracht met ingang van 1 januari 2020.

Hierbij willen wij een overzicht geven van de meest relevante wijzigingen die in de praktijk van belang zijn.

 

Na 1 januari 2020 bestaan nog maar 4 vennootschapsvormen :

  • De besloten vennootschap (BV) die in de plaats komt van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA) en de ‘oneigenlijke’ Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA)

  • De Naamloze Vennootschap (NV)

  • De Coöperatieve Vennootschap (CV)

  • De Maatschap met de varianten Vennootschap onder Firma (VOF) en de Commanditaire Vennootschap (CommV)

 

De nieuwe benamingen van de vennootschapsvormen en hun afkortingen gelden vanaf 1/01/2020. M.a.w. de afkorting BVBA verandert automatisch in BV zonder dat de statuten reeds werden aangepast.

Voor briefpapier en naamkaartjes die de oude rechtsvorm nog vermelden kan de bestaande voorraad nog worden uitgewerkt.

De hoofding van elektronische facturen met facturatiedatum in januari wordt best meteen al aangepast.

Voor de CVBA werd recent het standpunt ingenomen dat tot hun statutaire omzetting naar een andere rechtsvorm, de term CVBA mag worden gebruikt.

 

In de BV zal de uitkering van dividenden aan 2 testen onderworpen worden :

  1. Netto-actief test waarbij wordt nagekeken of het eigen vermogen niet negatief is, of door de uitkering van dividenden niet negatief zou worden (is een bestaande maatregel)

  2. Liquiditeitstest waarbij moet worden nagegaan of bij de normaal verwachte bedrijvigheid de vennootschap in staat blijft haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden, en dit voor een periode tot 12 maand na de uitkering.

     

Op het vlak van het bestuur van een vennootschap is er een verbod om als natuurlijk persoon, in meer dan 1 hoedanigheid bestuurder te zijn. Men kan bijvoorbeeld geen bestuurder in eigen naam zijn, en daarnaast vast vertegenwoordiger zijn van een besturende vennootschap in één en dezelfde vennootschap. Inmiddels werd dit door ons bekeken en werden de betrokken vennootschappen reeds door ons op de hoogte gebracht.

 

De regels op het vlak van belangenconflicten in hoofde van een bestuurder zijn verstrengd. Een bestuurder die bij een beslissing genomen na 1 januari 2020 een tegenstrijdig belang heeft - bijvoorbeeld eigenaar is van een onroerend goed dat hij wil verhuren aan een vennootschap waarin hij bestuurder is - mag niet mee beslissen daarover.

 

 

 

Terug naar overzicht