Sluit Logo Lannoo-Hanssens
Terug naar overzicht

Optie voor onroerende verhuur met BTW

13 apr 2019
5 min.
Vanaf 1 januari 2019 kunnen partijen m.b.t. nieuwe gebouwen die volledig voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt, opteren om de huur aan BTW te onderwerpen.

De verhuur van gebouwen was steeds een activiteit vrijgesteld van BTW.

De belangrijkste uitzonderingen op die regel waren de terbeschikkingstelling van gebouwen voor de opslag van goederen en de verhuur van garages of staanplaatsen voor voertuigen.

Ingevolge een recente wetswijziging kunnen huurder en verhuurder gezamenlijk kiezen voor de toepassing van BTW voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 . De keuze moet expliciet worden opgenomen en geldt voor de volledige duur van de huurovereenkomst. Bij latere verlenging van een huurcontract waarvoor reeds een keuze kon worden gemaakt, dient men opnieuw te opteren om het BTW stelsel al dan niet toe te passen. In functie daarvan wordt een eventuele BTW herziening doorgevoerd.

In het verlengde daarvan is het vanaf nu ook mogelijk een gedeelte van een nieuw gebouw onder BTW stelsel te verhuren. Als gedeelte van een gebouw wordt aanzien een ruimte die economisch zelfstandig gebruikt kan worden en die rechtstreeks toegankelijk is van buitenaf.

De wetgeving is in werking getreden vanaf 1 januari 2019, maar voor de toepassing ervan is 1 oktober 2018 een cruciale datum. Het opteren voor BTW bij de huur van een gebouw kan immers alleen voor nieuwe gebouwen waarbij de BTW opeisbaar is geworden vanaf 1 oktober 2018. Dat betekent dat er voor die datum nog geen factuur werd uitgereikt en/of nog geen voorschot werd betaald voor de oprichting van het gebouw. Eerdere facturen m.b.t. erelonen architect, slopingswerken of grondwerken vormen op dat vlak geen probleem.

Ook nieuw is dat kortlopende verhuur, d.i. voor een periode minder dan 6 maanden, in het kader van een beroepsmatige aanwending vanaf 1 januari 2019 verplicht onder toepassing van BTW valt.

De wet voorziet daarnaast ook in een versoepeling van de voorwaarden voor de toepassing van BTW bij de verhuur van opslagruimtes. Er kan m.n. reeds geopteerd worden om de huur aan BTW te onderwerpen wanneer een bestaand gebouw voor meer dan 50% wordt gebruikt voor het opslaan van goederen. Anderzijds wordt de beperking ingevoerd dat een opslagruimte maximaal voor 10% mag worden aangewend als verkoopruimte. Gezien voor opslagruimtes nu ook geopteerd moet worden is het belangrijk dat bij hernieuwing of verlenging van bestaande contracten, de optie voor het BTW stelsel expliciet wordt opgenomen in de overeenkomst.

Voor aanvullende duiding m.b.t. dit onderwerp kunt u steeds met ons contact opnemen.

Terug naar overzicht